..อยู่ๆก็อยากทำฮาวทูลงสีแบบง่ายๆซะงั้น อาจจะแบ่งเป็นตอนๆตามแต่ความขยันของคนทำ - -; และขั้นตอนต่างๆในนี้ก็อาจจะ ประยุกตตามแต่ความถนัดของแต่ละคนได้นะ

เริ่มเลยละกันครับ :D

อุปกรณ์ โปรแกรม โฟโต้ช็อบ 6.0

เม้าสปากกา

01.ขั้นตอนแรกสุด แน่นอนครับ สแกนภาพที่วาดใว้เข้าไปในคอมซะ รึใครถนัดวาดสดในคอมเลยอันนี้ก็แล้วแต่คน

02.ต่อมาถ้าหากเราวาดข้างนอกแล้วสแกนเข้าไปย่อมที่จะมีรอยเปื้อนของกระดาษรึรอยที่เราไม่ต้องการ สามารถกำจัดมันได้ด้วย

 

03.ปรับค่าให้พอเหมาะซะตามที่ต้องการ

04ถ้ายังคงเหลือรอยเปื้อนอยู่..ก็ใช้ยางลบลบจุดเล็กๆที่เราไม่ต้องการทิ้งซะ

05เมื่อเราได้เลเยอรเส้นที่สะอาดไร้รอยเปื้อนก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมการลงสีล่ะ ปรับโหมดของเลเยอรเส้นเป็นmultiplyซะ

06.สร้างเลเยอรBackground (BG)ขึ้นมาใต้เลเยอรเส้น

07.ลงสีที่เลเยอร BGด้วย บรัช ตอนนี้ถ้าเราลงสีที่เลเยอรBGก็จะสามารถเห็นสีที่ลงได้ เพราะเลเยอรเส้นที่อยู่ข้างบนเราปรับเป็นmultiplyใว้แล้ว

08.ลงบรรยากาศโดยรวมของภาพที่BG อาจจะแบ่งเลเยอรใว้ตามความเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการทำงาน

09 ถ้าเราลงสีโดยแบ่งแต่ละส่วนใว้ เราสามารถคลิ้กขวา เลือกSelect layer tranparency ได้ที่ช่องเลเยอร ซึ่งจะกั้นกำหนดขอบเขตที่เราลงสีไปแล้วในเลเยอรนั้นทั้งหมด ทำให้สะดวกในการที่จะลงสีไม่ให้เกินขอบที่เราลงสีใว้แล้ว

10.ขั้นต่อไปเพื่อความเป็นระเบียบควรสร้างSetของเลเยอรคาแรกเตอรขึ้นมาต่างหากแยกจาก set BG และสร้างเลเยอร skin ใว้ในนั้นเพื่อเตรียมลงสีผิว

11.ลงสีผิวตามขอบเขตที่ต้องการด้วยบรัช

12.ลงสีผิวให้หมด

13.เปิดเลเยอรใหม่ขึ้นมา ทำแบบเดียวกันกับผม เสื้อ และกระโปรง(ผ้าถุง?)ทีละเลเยอร

เท่านี้เราก็จะได้ภาพที่เตรียมการสำหรับลงสีโดยละเอียดในขั้นตอนต่อไปแล้ว....

 

โปรดติดตามตอนต่อไป\-_-/

ติดขัดรึไม่เข้าใจตรงใหนแนะนำได้นะครับจะได้ปรับปรุง^ ^

 

*แก้คำผิด \- -/

Comment

Comment:

Tweet

comment1, çíàêîìñòâà ãîðîäà êèñëîâîäñêà íîâîñòü, ñàéòû çíàêîìñòâà â òâåðè, âîëîãîäñêàÿ îáë íèêîëüñê çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ëþáîâü êàçàíü, çíàêîìñòâà ñ ôåòèøèñòàìè êîëãîòî÷åê,

#425 By Pycjvryv (93.174.93.154) on 2010-07-09 02:34

comment1, äåâóøêè çíàêîìñòâà àðìàâèð, çíàêîìñòâà ã áðåñò, ÷àñòíûå îáúÿâëåíèÿ î çíàêîìñòâàõ â ñàíêòïåòåðáóðãå, ëóãàíñê èíòèì çíàêîìñòâà íîâîñòü, èíòèì çíàêîìñòâà òåáåðäà,

#424 By Tpyumcci (93.174.93.154) on 2010-07-09 01:45

comment3, èíîñòðàíöû æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ, çíàêîìñòâà ãîðîäåö ðàéîí íèæåãîðîäñê îáëàñòü, çíàêîìñòâî ñ ìóæ÷èíîé âîðîíåæñêàÿ îáë, çíàêîìñòâà îíëàéí äåâóøêè, çíàêîìñòâà çåëåíîäîëüñê ðîññèÿ òàòàðñòàí,

#423 By Dtgwkckg (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:58

comment3, òðàíñ çíàêîìñòâà ïî ñìñ, çíàêîìñòâà ñ ìóæ÷èíîé â áåëãîðîäå, çíàêîìñòâà ñ ñìñ è ììñ, çíàêîìñòâà çàðóáåæíûå â, çíàêîìñòâà õàáàðîâñêîãî êðàÿ,

#422 By Xaycscoy (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:58

comment1, çíàêîìñòâà êðàñíîäàðñêèé êðàé ñò âàðåíèêîâñêàÿ, âåëèêèé íîâãîðîä çíàêîìñòâà mail, ñåêñ çíàêîìñòâà â òóéìàçàõ, ñåêñ çíàêîìñòâà øàöê, æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñàðàòîâ,

#421 By Xxmcapsz (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:26

comment6, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà â éîøêàð îëå, çíàêîìñòâà îò 40 â íàõîäêå, ñâèíãåð çíàêîìñòâà ñìñ, ñàéò çíàêîìñòâà íà ðàìáëåð ðó, çíàêîìñòâà äëÿ æåíùèí çà 30 ñ ìàìîé,

#420 By Xbyvtaxs (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:11

comment6, îìñêàÿ îáëàñòü çíàêîìñòâà, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ïåðìè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êðàñèâîé äåâóøêîé, 24 çíàêîìñòâà ïèòåð, ïîèñê ïñèõîëîãèÿ çíàêîìñòâà,

#419 By Fgkrupfa (93.174.93.154) on 2010-07-09 00:11

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ñåðàôèìîâè÷, çíàêîìñòâà â ïîòàâå, èíòèì óñëóãè ãî